Love for Langelands Racefjerkræklub

A. Klubbens formål.

§ 1.

Klubbens formål er at fremme interessen og glæden for fjerkræ indenfor klubbens lokalområde.

Til fjerkræ regnes: Høns, dværghøns, ænder, gæs, kalkuner og duer samt alle arter af sirfjerkræ.

§ 2.

Fjerkræklubbens navn er ”Langelands Racefjerkræklub”.

B. Fjerkræklubbens medlemmer.

§ 3.

Enhver kan optages som medlem.

Aktive medlemmer i klubben skal være gyldigt medlem i Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl.

Passive medlemmer kan optages, men er ikke valgbare og har ikke stemmeret i klubanliggender.

Udelukkelse af et medlem kan kun ske ved klubbestyrelsens enstemmige beslutning, dog kan vedkommende indanke sagen for klubbens næste ordinære generalforsamling for endelig afgørelse.

C. Klubbestyrelsen.

§ 4.

Fjerkræklubbens ledes af en klubbestyrelse, der består af højst 7 aktive medlemmer.

Ved stemmelighed f. eks. 6 - 4 - 2 medlemmer tæller formandens stemme dobbelt.

Klubbestyrelsesmedlemmerne må ikke være i bestyrelsen for andre lokalklubber under D.F.f.R.

Valgene gælder for 2 år af gangen, således at halvdelen af bestyrelsen afgår skiftevis hvert år og efter tur.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Der vælges endvidere hvert år 2 revisorer, samt 2 bestyrelsessuppleanter og en revisorsuppleant.

Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder, skal suppleanten sidde resten af valgperioden.

§ 5.

Formanden sammenkalder til møde i klubbestyrelsen ved skriftlig henvendelse og med mindst 8 dages varsel.

Der afholdes møde så ofte der findes fornødent, eller når over halvdelen af bestyrelsen skriftlig fremsender ønske derom.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er mødt.

Formanden leder forhandlingerne og varetager klubbens almindelige interesser.

I formandens fravær træder næstformanden i funktion som formand.

§ 6.

Sekretæren fører forhandlingsprotokol over beslutninger på bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

Klubbens kasserer færer regnskabet og aflægger årsregnskabet på den ordinære generalforsamling.

Regnskabet afsluttes og revideres inden generalforsamlingen.

Antegninger fra revisorerne skal omgående meddeles formanden, der derefter snarest forelægger dette for den øvrige bestyrelse.

Regnskabsåret er fra generalforsamling til generalforsamling.

D. Generalforsamling

§ 7.

Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af februar måned og skal indvarsles med mindst 14 dage i medlemsbladet ”Racefjerkræ” eller ved skriftlig henvendelse til alle medlemmer.

Ordinær generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere.
  2. Formandens beretning.
  3. Det reviderede regnskab fremlægges.
  4. a. Indkomne forslag vedrørende klubben.
            b. Indkomne forslag til repræsentantskabsmøde.
  1. Arbejdsplan for kommende år.
  2. Valg til bestyrelse.

   Valg af 2 bestyrelsessuppleant, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

  1. Eventuelt.

Generalforsamlingen kan, når den er lovlig indvarslet, træffe beslutninger i alle klubbens forhold.

Ændring af klubbens vedtægter kan kun finde sted på en ordinær generalforsamling og da kun med 2/3 stemmers flertal.

Ekstraordinær generalforsamling skal finde sted når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne anmoder derom, skriftlig med angivelse af dagsorden. Anmodningen afleveres til formanden.

Generalforsamlingen skal afholdes inden 1. mdr. efter at anmodningen er fremsat.

Kun aktive medlemmer er valgbare og har stemmeret jfr. § 3.

Afstemning på generalforsamlingen sker ved håndsoprækning eller skriftlig, når mindst 1 af de mødte stemmeberettigede ønsker det.

§ 8.

Medlemmer af D.F.f.R’s hovedbestyrelse har ret til at overvære klubbens møder og generalforsamlinger og kan deltage i disse forhandlinger, dog uden stemmeret.

§ 9.

Eventuelle yderlige tilføjelser og ønsker kan gøres til lovene, der hvor det skønnes nødvendigt.

For eksisterende fjerkræklubber skal lovændringer og fravigelser meddeles den pågældende kreds senest 14 dage efter vedtagelse på generalforsamlingen.

§ 10.

Fjerkræklubbens opløsning kan kun finde sted på en særlig i den anledning indkaldt ekstraordinær generalforsamling og når det skriftligt er meddelt medlemmerne dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling.

Mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer skal stemme for opløsning af klubben.

Fjerkræklubbens midler deponeres ved D.F.F.R for evt. senere at komme genopstartet klub til nytte.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 14. februar 1984.

Revideret på generalforsamlingen den 29. januar 2013.