Vedtægter for Langelands Racefjerkræklub

A. Klubbens navn og hjemsted.
§ 1.
Foreningens navn er ”Langelands Racefjerkræklub”.
Foreningens hjemsted er Langeland Kommune.
Klubben er en lokalafdeling af Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl (D.F.f.R) - med dispensation fra D.F.f.R - og af Danmarks Racedueforeninger (DRF) – med godkendelse af DRF
B. Klubbens formål.
§ 2.
Klubbens formål er at fremme interessen og glæden for racefjerkræ indenfor klubbens lokalområde.
Med udgangspunkt i formålet og i det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar i og deltage aktivt og engageret i samfundslivet og i bevaringen og udbredelsen af racefjerkræ i klubbens område.
Til fjerkræ regnes: Høns, dværghøns, ænder, gæs, kalkuner og duer samt alle arter af sirfjerkræ.
C. Racefjerkræklubbens medlemmer.
§ 3.
Enhver kan optages som medlem.
Aktive medlemmer i klubben skal være gyldigt medlem i Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl (D.F.f.R ) og/eller i Danmarks Racedueforeninger (DRF).
Passive medlemmer og ungdomsmedlemmer fra deres 6. til 18.år kan optages i klubben, men er ikke valgbare og har ikke stemmeret i klubanliggender. Ungdomsmedlem er man i hele det kalenderår, hvor man fylder 18 år.
En enig bestyrelse kan udnævne aktive medlemmer til æresmedlem af klubben og evt. af D.F.f.R . Klubben betaler medlemskontingent(-er). Udnævnelsen gælder for resten af medlemmets levetid.
Udelukkelse af et medlem kan kun ske ved klubbestyrelsens enstemmige beslutning. Udelukkelse/eksklusion af et medlem kan finde sted, såfremt vedkommende i sit forhold til klubben udviser uværdig opførsel, generende opførsel, grov usømmelighed, såfremt vedkommendes opførsel strider mod klubbens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. Når et medlem ved sin opførsel skader klubbens omdømme, eller er i kontingentrestance ud over 2 måneder. I sager om udelukkelse/eksklusion har medlemmet krav på, at sagen behandles på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings afgørelse af en udelukkelse/eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af klubbens vedtægter. Et medlem, der er udelukket i henhold til generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning, der kræver samme majoritet som foreskrevet til beslutning om udelukkelse.
D. Klubbestyrelsen.
§ 4.
Racefjerkræklubben ledes af en klubbestyrelse, der består af 5 - 7 aktive medlemmer.
Klubbestyrelsesmedlemmerne må ikke være i bestyrelsen for andre lokalklubber under D.F.f.R. eller DRF.
Valgene gælder for 2 år ad gangen, således at 2, 3 eller 4 af bestyrelsen afgår skiftevis hvert år og efter tur.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær – senest 14 dage efter nyvalg.
Der vælges endvidere hvert år 1 af 2 revisorer samt 2 bestyrelsessuppleanter og en revisorsuppleant.
Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder, skal suppleanten sidde resten af bestyrelsesmedlemmets valgperiode.
§ 5.
Formanden sammenkalder til møde i klubbestyrelsen ved skriftlig henvendelse og med mindst 8 dages varsel.
Der afholdes møde så ofte det findes fornødent, eller når over halvdelen af bestyrelsen skriftligt fremsender ønske derom.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er mødt.
Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.
Formanden leder forhandlingerne og varetager klubbens almindelige interesser.
I formandens fravær træder næstformanden i funktion som formand.
§ 6.
Sekretæren fører forhandlingsprotokol over beslutninger på bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.
Klubbens kasserer fører regnskabet og aflægger årsregnskabet på den ordinære generalforsamling.
Regnskabet afsluttes og revideres inden generalforsamlingen.
Antegninger fra revisorer skal omgående meddeles formanden, der derefter snarest forelægger dette for den øvrige bestyrelse.
Regnskabsåret følger kalenderåret.
E. Generalforsamling
§ 7.
Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af februar måned og skal indvarsles med mindst 14 dage i medlemsbladene ”Racefjerkræ” og ”Raceduen” eller på hjemmesiden ”www.langelands-fjerkræklub.dk” eller ved skriftlig henvendelse til alle medlemmer (pr. mail eller brev).
Ordinær generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Formandens beretning.
3. Det reviderede regnskab fremlægges.
4. a. Indkomne forslag vedrørende klubben.
b. Indkomne forslag til repræsentantskabsmøde i D.F.f.R og/eller DRF
5. Arbejdsplan for kommende år.
6. Valg til bestyrelse.
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter, 1 revisor af 2 og 1 revisorsuppleant
7. Valg af klubrepræsentant til D.F.f.R’s repræsentantskabsmøde – skal være medlem af D.F.f.R
Indstilling af medlemmer til udvalg i D.F.f.R (ulige år) - skal være medlem af D.F.f.R
8. Valg af klubrepræsentant til DRF’s repræsentantskabsmøde - skal være medlem af DRF.
9. Eventuelt.
Generalforsamlingen kan, når den er lovligt indvarslet, træffe beslutninger i alle klubbens forhold.
Ændring af klubbens vedtægter kan kun finde sted på en ordinær generalforsamling og da kun med 2/3 stemmers flertal.
Ekstraordinær generalforsamling skal finde sted, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne anmoder derom skriftligt med angivelse af dagsorden. Anmodningen afleveres til formanden.
Generalforsamlingen skal afholdes inden 1 mdr. efter at anmodningen er fremsat.
Kun aktive medlemmer er valgbare og har stemmeret jfr. § 3.
Afstemning på generalforsamlingen sker ved håndsoprækning eller skriftligt, når mindst een af de mødte stemmeberettigede ønsker det.
§ 8.
Medlemmer af D.F.f.R’s hovedbestyrelse har ret til at overvære klubbens møder og generalforsamlinger og kan deltage i disse forhandlinger, dog uden stemmeret.
§ 9.
Eventuelle yderligere tilføjelser og ønsker kan gøres til vedtægterne, hvor det skønnes nødvendigt.
Vedtægtsændringer og fravigelser skal meddeles D.F.f.R senest 14 dage efter vedtagelse på generalforsamlingen.
F. Tegningsregler og hæftelse
§ 10.
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.
G. Opløsning
§ 11.
Racefjerkræklubbens opløsning kan kun finde sted på en særlig i den anledning indkaldt ekstraordinær generalforsamling, og når det skriftligt er meddelt medlemmerne dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling.
Mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer skal stemme for opløsning af klubben.
Racefjerkræklubbens materialer og evt. pokaler deponeres ved D.F.f.R henholdsvis DRF for evt. senere at komme en genopstartet lokalklub til nytte.
Racefjerkræklubbens midler anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.
Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 14. februar 1984.
Revideret på generalforsamlingen den 29. januar 2013.
Således vedtaget i forbindelse med sammenlægningen af Langelands Racefjerkræklub og Langelands Racedueklub til Langelands Racefjerkræklub på generalforsamlingen den 27.1.2023
Formand:¬ Sign. Ib F. Thomsen 1.2.2023

 

Vedtægter