Her kan du se referaterne fra foreningens generalforsamlinger

2020
 
Generalforsamlingen blev afholdt den 30. januar 2020 kl. 19.00 i Frivilligcenter Langeland, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing med følgende dagsorden:


1.                Velkommen.

2.                Valg af dirigent.

3.                Valg af stemmetællere.

4.                Formandens beretning.

5.                Godkendelse af regnskabet.

6.                Kontingenter.

7.                Indkommende forslag.

8.                Indkommende forslag til Repræsentantskabsmødet.

9.                Valg af bestyrelse.

10.              På Valg.

                   Ib Thomsen                                  Modtager genvalg
                   Peter B. Andreasen                      Modtager genvalg
                   Anker Kristiansen                         Modtager genvalg
                   Bjarne V Petersen                        Modtager genvalg

11.              Valg af suppleanter:

                   Bestyrelsen foreslår genvalg af Christian Pihl 
                   Givskov og Kim Thorsing i nævnte rækkefølge         

12.              Valg af revisor:

                   Kim Thorsing                                 Modtager genvalg
                   Bent Hoffmann                              Modtager genvalg

13.              Valg af revisorsuppleant:

                   Bestyrelsen foreslår genvalg af Poul Frederiksen

14.              Aktiviteter for kommende år.

15.              Eventuelt.

 

REFERAT

1.

Formanden bød velkommen. Der var 26 fremmødte, heraf 19 med medlemskab af hovedforeningen – og dermed stemmeberettigede og valgbare.

2.

Bestyrelsens forslag til dirigent – Jørgen Chr. Hansen – blev valgt uden modkandidat. Jørgen Chr. konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt i henhold til vedtægterne, herunder annoncering i ”det grønne blad” og dermed beslutningsdygtig. Ingen havde indvendinger herimod.

3.

Som stemmetællere valgtes Ole Justesen og Rune Frederiksen.

4.

Formanden – Ib Thomsens beretning:

Mindeord over afdøde i årets løb:

Kirsten Petersen, Tryggelev.

22. marts var der medlemsmøde, hvor Carsten Blohm holdt foredrag og viste film om fjerkræet. Mødet blev afholdt i Frivilligcenter Langeland, og det var en god aften

13. april var der Æg-udstilling og specialklubmøde i Silkeborg. Ib og Kirsten deltog fra Langeland, da de skulle repræsentere wyandotklubben. Der kan på denne dag byttes rugeæg, og der komme4r fjerkræfolk fra hele landet. Der kommer nye ting fra standardudvalget, som er vedtaget både i ind- og udlandet.

26. april var der bowling og spisning i Nordlangelandshallen. Der var god tilslutning. Derefter var der hygge med god mad og kaffe – en rigtig god aften.

19. maj deltog vi på Livsstilsmessen på Valdemar Slot. Det var Flemming med DV wyandotter - der blev fremvist nye hønsehuse i plastik – rigtig mange besøgende kom forbi.

25. maj var der repræsentantskabsmøde på Hotel Scandic i Odense. Anker, Flemming og Kirsten deltog fra Klubben.

Dyrskue i Odense 14. – 16. juni: Kirsten og Ib udstillede de gule wyandotter og skuet blev besøgt af mange tilskuere.

22. juni Sommertur til Odense/Vestfyn-klubben. Vi besøgte flere opdrættere, så mange fine høns, ænder mm. og nogle smukke haver. Vi sluttede af hos Janni og Lars Mortensen, hvor vi grillede sammen med deres medlemmer. Vi så mange dværg wyandotter af den nye type og størrelse. Tak til klubben.

6. juli afholdtes grill-aften hos Thorkild og Dorte i Lohals. Vi skulle mødes ved Lohals Varmeværk, hvor vi fik en rundvisning og fik at se, hvordan det kører i daglig drift. Thorkild arbejder der. Vi var mange deltagere og Dorte og Thorkild havde lagt et stort arbejde i madeb og borddækning. Vi så hønms og have og alle hyggede sig.

I uge 30 deltog klubben med 15 personer til oprydning på Langelandsfestivalen. Det gik fint, mewn må erkende, at det er svært at samle folk – og nogle kan ikke klare det mere.  Vi har været med i mange år i fjerkræklubben og har tjent mange penge. En stor tak til alle, der har været med.

11. august propaganda ved Tullebøllehallen.

25. august propaganda på Øhavets dag på Ristinge Havn.

25. september var vi inviteret til Land og BY, men måtte melde afbud.

31. august - Vaccination hos Jørgen Frederiksen på Simmerbølle Kirkevej. Både duer og høns med dyrlæge Jens Knudsen. Ca. 210 dyr blev vaccineret.

14. september Egeskov Marked. Arne Foged havde 1,2 tværstribet pl. Rock i dværg med, Kirsten og Ib havde et par gråbrogede gæs og 1,2 tyske peking med. Sammen med Syd-, Øst- og Midtfyn. Der var stor interesse for fjerkræet.

12. oktober Hønsedag hos Jørgen Frederiksen. Vi startede med kaffe og rundstykker kl. 9. Dommer Jørgen Chr. Hansen gennemgik de ca. 30 høns, der var mødt op. Det er altid en interessant dag.

21.-24. november Udstilling i Tullebøllehallen. Vi havde igen fået lavet en pæn udstilling sammen med dueklubben. Vi var gode til at hjælpe hinanden. Hallen var smukt pyntet.
Vi spiste suppe alle sammen, da alle dyrene var ankommet. Vi havde 216 numre udstillet. Jørgen Chr. Hansen, Frørup blev klubmester. Duerne havde 92 numre udstillet. Vi sluttede af med frikadeller og kold kartoffelsalat, da hallen var ryddet.
 
Der blev i årets løb afholdt 5 bestyrelsesmøder, og klubben deltog i 4 festivalmøder 

Efter beretningen blev denne sat til afstemning. BERETNINGEN GODKENDTES ENSTEMMIGT – og uden bemærkninger.

5.

Kassereren Peter Andreasen fremlagde regnskabet, der efter årets overskud på kr. 12.128 udviste samlede likvider på kr. 175.989, samt aktiver på kr. 250.314 pr. 31.12.2019.

Forudbetalte kontingenter for 2020 udgjorde kr. 750 – Skyldige omkostninger vedrørende 2019 udgjorde kr. 794,- (til Dueklubben).

REGNSKABET GODKENDTES ENSTEMMIGT.

6.

Kassereren Peter Andreasen foreslog uændrede kontingenter i 2021 i forhold til de vedtagne kontingenter for 2020: kr. 100,- årligt for voksne og støttemedlemmer, kr. 50,- årligt for unge under 18 år og kr. 150 for par, der er medlemmer. Forslaget gav ikke anledning til indvendinger. KONTINGENTSATSERNE GODKENDTES ENSTEMMIGT.

7.

Ingen forslag indkommet til behandling.

8.

Ingen forslag indkommet til repræsentantskabsmødet.

9.

Alle bestyrelsesmedlemmer genopstillede.

10.

Der var herefter genvalg til bestyrelsen af:

Ib Thomsen
Peter B. Andreasen
Anker Kristiansen
Bjarne V. Petersen

11.

Som suppleanter til bestyrelsen genvalgtes i rækkefølge Christian Pihl Givskov og Kim Thorsing.

12.

Som revisorer genvalgtes Kim Thorsing og Bent Hoffmann.

13.

Som revisorsuppleant genvalgtes Poul Frederiksen.

14.

Årsprogram 2020:

13. marts kl. 19.00 Medlemsmøde i Frivilligcenter Langeland, Fredensvej 1, Rudkøbing. Nærmere om indhold kommer senere på klubbens hjemmeside. Klubben er vært ved Kaffe og kage. Gerne tilmelding til Ib Thomsen på 29 78 40 98 tre dage før.

24. april kl. 16.30 Bowling, spisning og kaffe i Snødehallen. Prisen for arrangementet er 100 kr. pr. person – juniorer halv pris – drikkelse for egen regning.  Der serveres kalvesteg mm. Tilmelding til Ib Thomsen på 29 78 40 98 senest den 15. april.

12.-14. juni Dyrskue i Odense – gratis at udstille. Tilmelding via Odense Vestfyn.

4. juli kl. 10.00 Hønsetur - Afgang fra FAF, Rudkøbing. Turen går til hønseavlere i SØM. Turen foregår i privatbiler efter nærmere aftale. Nærmere om dagens besøg på Hjemmesiden. Klubben giver kaffen – medbring selv frokost.
Tilmelding senest den 10. juni til Ib Thomsen på 29 78 40 98.

31. juli kl. 18.00 Grill-aften. Nærmere om arrangementet og stedet kommer på hjemmesiden.
Klubben giver drikkelse og kaffe.
Tilmelding til Ib på 29 78 40 98 senest den 20. juli.

29. august kl. 10.00. Vaccination af høns hos Fredriksen, Simmerbølle Kirkevej 2.
Tilmelding af dyr til Ib Thomsen på 29 78 40 98 en uge før.

10. oktober kl. 9.00 Hønsedag hos Frederiksen, Simmerbølle Kirkevej 2.
Pris pr. dyr 10,- kr. Vi starter med kaffe og rundstykker. Tag madpakken med – der vil være drikkelse. Tilmelding til Ib Thomsen på 29 78 40 98 en uge før.

Udstilling i Tullebøllehallen den 19.- 22. november. Tilmelding til Peter Andreasen på email: peter_a@get2net.dk eller pr. post til Mosevænget 27, 5900 Rudkøbing senest den 1. november Tilmeldingsblanketten findes på www.langelands-fjerkræklub.dk

29.1.2021 kl. 19.00 Generalforsamling i Frivilligcenter Langeland, Fredensvej 1, Rudkøbing.
Mød op og gør din indflydelse gældende!

15.

Dommere til udstillingen i Tullebøllehallen 2020; Jørgen Chr. Hansen, Frørup, Frank Jørgensen, Lolland, Peter Petersen, Silkeborg, Ingvar Åby, Ry samt Søren Thomassen, Herning.

Vi har 500 drikkekopper i overskud i klubben, som uddeles til medlemmerne. Henvendelse herom til Ib.

Vi har kasseret det store blå telt.

Vi har ikke længere MobilePay i klubben, det bliver for dyrt.

Fodersalget går godt. Vi har forskellige slags på lager.

Til vores årlige blad vil vi gerne have artikler mm. inden den 1. marts.

Endelig tog formanden ordet for at udnævne Margit Petersen og Bjarne V. Petersen som æresmedlemmer af Langelands Racefjerkræklub for deres mangeårige indsats for klubben og overrakte Bjarne det synlige bevis herpå.
 

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og hævede mødet.

Ref. Peter Bøgebjerg Andreasen 
 
 
2019
 
Generalforsamlingen blev afholdt den 30. januar 2019 kl. 19.00 i Borgerhuset, Ahlefeldtsgade, 5900 Rudkøbing med følgende dagsorden:

1.                Velkommen.

2.                Valg af dirigent.

3.                Valg af stemmetællere.

4.                Formandens beretning.

5.                Godkendelse af regnskabet.

6.                Kontingenter.

7.                Indkommende forslag.

8.                Indkommende forslag til Repræsentantskabsmødet.

9.                Valg af bestyrelse.

10.              På Valg.

                   Thorkild Lundtofte             Modtager genvalg
                   Flemming Hansen              Modtager genvalg
                   Henning Petersen              Genopstiller ikke 

                   Bestyrelsen foreslår genvalg samt nyvalg af Poul Hansen   

11.              Valg af suppleanter:
                   Bestyrelsen foreslår nyvalg af Christian Pihl Givskov

12.              Valg af revisor:
                   Anker Kristiansen            Modtager genvalg
                   Kim Thorsen                     Modtager genvalg

13.              Valg af revisorsuppleant:
                   Poul Frederiksen

14.              Aktiviteter for kommende år.

15.              Eventuelt.


REFERAT

1.

Formanden bød velkommen. Der var 27 fremmødte, heraf 20 med medlemskab af hovedforeningen – og dermed stemmeberettigede og valgbare.

2.

Bestyrelsens forslag til dirigent – Jørgen Chr. Hansen – blev valgt uden modkandidat. Jørgen Chr. konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt i henhold til vedtægterne, herunder annoncering i ”det grønne blad” og dermed beslutningsdygtig. Ingen havde indvendinger herimod.

3.

Som stemmetællere valgtes Jan Hansen  og Birthe Hansen.

4.

Formanden – Ib Thomsens beretning:

Mindeord over afdøde i årets løb:

Niels Rasmussen DffR, æresmedlem Johannes Appel samt Ernst Madsen.

Efter generalforsamlingen indtrådte Henning Petersen og Anker Kristiansen i bestyrelsen.

Der var forslag fra Odense/Vestfyn om at holde een udstilling på Fyn p.g.a EU-udstillingen i Herning. Vi sagde nej i klubben, da vi ville bibeholde vores egen udstilling.

Vi udsendte årets klubblad i marts måned.

21. marts var der møde i Borgerhuset, hvor Jørgen Chr. Hansen holdt foredrag om sygdom og. En snak om størrelsen på DV wyandotter – og om den kommende EU-udstilling.

24. marts var der Æg-udstilling og specialklubmøde i Silkeborg. Ib og Kirsten deltog fra Langeland. Kirsten for de store wyandotter og Ib som medlem af udstillingsudvalget til Landsudstillingen.

4. maj fik Poul Hansen, Tullebølle overrakt sølvnålen på hans 70-års fødselsdag for 25 års arbejde for racefjerkræsagen.

11. maj var der bowling og spisning i Nordlangelandshallen. Der var god tilslutning – 22 deltagere. Derefter var der hygge med god mad og kaffe – en rigtig god aften.

19. maj deltog vi på Livsstilsmessen på Valdemar Slot. Det var Flemming med DV wyandotter - der blev fremvist nye hønsehuse i plastik – rigtig mange besøgende kom forbi.

2. juni var der repræsentantskabsmøde i Lunden i Silkeborg.

9. juni Tur til Gl. Estrup – 24 personer havde meldt sig til busturen. Vi så Danmarks største landbrugsmuseum, hvor der samles flere og flere ting med årene. Det er planen, at det lille museum i Aulum, hvor der udstilles ting og sager fra fjerkræsagen, senere skal flyttes til Gl. Estrup.

Dyrskue i Odense 15. – 17. juni: Klubben deltog med høns. Alle 3 fynske klubbers medlemmer kan udstille (gratis) - Odense Vestfyn står for det praktiske. Det var en af vore juniorer Kasper Duerlund, som vandt med hans sorte indiske løbeænder.

20. juni var bestyrelsen i Tullebølle ved containeren for at male bure og bunde med langelandslogo, som skulle udlånes til EU-UDSTILLINGEN i Herning.

7. juli afholdtes grill-aften hos Mona og Flemming på Tåsinge. Der var god opbakning – en hyggelig aften – hvor vi skulle passe på med grillen p.g.a den tørre sommer.

I uge 30 deltog klubben i oprydning på Langelandsfestivalen. Det gik godt på trods af mangel på hjælpere. Vi klarede det dog - selv om det var varmt.

12. august deltog klubben med en stand af forskellige racer høns og ænder ved kræmmermarkedet ved Tullebøllehallen for at lave propaganda for foreningen.

26. august var der propaganda på Øhavets dag i Ristinge. Der havde vi også en stand med forskellige racer. Vi plejer at møde fjerkrævenner fra Hannover og håber at få nye medlemmer.

Vaccination fandt sted lørdag den 8. september ved Jørgen Frederiksen på Simmerbølle Kirkevej. 225 dyr blev vaccineret.

Hønsedagen blev afholdt den 6. oktober hos Jørgen Frederiksen. Der var tilmeldt 40 dyr, som Jørgen Chr. gennemgik.

9.-11. november EU-udstilling i Herninghallerne. Der skulle udlånes bure dertil – alle vore dværghønsebure – bure til store høns og ænder, samt alle gåsebure og voliererammer samt drikkekopper. Vores container blev kørt til Herning sammen med Syd, Øst og Midtfyns materialer og Odense Vestfyns af Kim Vernø.

Der var god opbakning fra vore medlemmer, der udstillede, og det gik godt. Vi havde lavet fællestransport – Peter og Bjarne kørte fjerkræene frem og tilbage. Vi havde arrangeret bustur derop om lørdagen, men kun 4 havde tilmeldt sig, så turen blev aflyst. 

22.-25. november Udstilling i Tullebøllehallen sammen med duerne. Vi havde lavet en flot udstilling med 200 tilmeldte høns, ænder og gæs samt et hold æg. Klubmester blev Signe og Christian med de vildtfarvede rouen-ænder. Det var en udstilling med mange gode og højt kårede dyr – men vi kunne godt ønske nogle flere besøgende.

Tak til sponsorer og annoncører.

Fodersalget går godt, Meldgaard har skænket en ny vandrepokal til store høns, da Morten Clausen vandt den gamle til ejendom.

Lidt historie fra klubben, som er dannet den 28. marts 1923 på en stiftende generalforsamling i Rudkøbing – klubben blev stillet i bero omkring 1975. Den blev så startet op igen i 1984 ved et tre-mands udvalg bestående af Johannes Appel, Carl Jensen og Ib Thomsen. Foreningen blev godkendt den 14. februar 1984 på Skandinavien i Rudkøbing – med en opstart på 750 kr., som var sat i bero i Svendborgkredsen. Så den 14. februar her i 2019 har foreningen kørt i 35 år efter genopstarten.

Der er i årets løb afholdt 3 festivalmøder og 8 bestyrelsesmøder.

Der afholdes Repræsentantskabsmøde den 25. maj på Fyn – stedet er endnu ikke bestemt.

Og så er containeren, der har været i Herning, sat på plads igen ved Tullebøllehallen.
 

Efter beretningen blev denne sat til afstemning. BERETNINGEN GODKENDTES ENSTEMMIGT – og uden bemærkninger.

5.

Kassereren Peter Andreasen fremlagde regnskabet, der efter årets overskud på kr. 8.608,- udviste samlede likvider på kr. 163.860,-, samt aktiver på kr. 255.370,- pr. 31.12.2018.

Forudbetalte kontingenter for 2019 udgjorde kr. 400 – Skyldige omkostninger vedrørende 2018 udgjorde kr. 3.281,-.

Aktiverne var reguleret i forhold til status pr. 31.12.2018 til genanskaffelsespriser p. gr. af kommende forsikringsudbud.

REGNSKABET GODKENDTES ENSTEMMIGT.

6.

Kassereren Peter Andreasen foreslog uændrede kontingenter i 2020 i forhold til de vedtagne kontingenter for 2019: kr. 100,- årligt for voksne, kr. 50,- årligt for unge under 18 år og kr. 150 for par, der er medlemmer. Forslaget gav ikke anledning til indvendinger. KONTINGENTSATSERNE GODKENDTES ENSTEMMIGT.

7.

Ingen forslag indkommet til behandling.

8.

Ingen forslag indkommet til repræsentantskabsmødet.

9.

Henning Petersen havde ikke ønsket at genopstille til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslog nyvalg af Poul Hansen, samt genvalg af de to øvrige, som var på valg.

10.

Der var herefter genvalg til bestyrelsen af:

Thorkild Lundtofte og Flemming Hansen                                

samt nyvalg af Poul Hansen                                

- for en to-årig periode.

11.

Som suppleanter til bestyrelsen valgtes i rækkefølge Christian Pihl Givskov og Kim Thorsing.

12.

Som revisorer genvalgtes Kim Thorsing og nyvalgt blev Bent Hoffmann.

13.

Som revisorsuppleant genvalgtes Poul Frederiksen.

14.

Årsprogram 2019:

22. marts kl. 19.00 Medlemsmøde i Borgerhuset, Ahlefeldtsgade Rudkøbing med Carsten Blohm ” Racefjerkræ i 3 generationer”. Klubben er vært ved Kaffe og kage. Gerne tilmelding til Ib Thomsen på 29 78 40 98 tre dage før.

26. april kl. 16.30 Bowling, spisning og kaffe i Snødehallen. Prisen for arrangementet er 100 kr. pr. person – juniorer halv pris – drikkelse for egen regning. Tilmelding til Ib Thomsen på 29 78 40 98 senest den 15. april.

14.-16. juni Dyrskue i Odense – Det er gratis at udstille.

22. juni kl. 10.00 Hønsetur - Afgang fra FAF, Rudkøbing. Vi besøger hønseavlere i Odense-Vestfyn. Turen foregår i Bus, såfremt der er mindst 25 tilmeldte – ellers kører vi i privatbiler efter nærmere aftale. Vi slutter dagen med at grille sammen om aftenen hos en af avlerne. Tilmelding senest den 10. juni til Ib Thomsen på 29 78 40 98. Se mere på hjemmesiden senere.

?? juli kl. 18.00 Grill-aften i Lohals hos Dorte og Thorkild Lundtofte, Skovvænget 5, Lohals. Dato, meny og pris kommer senere på hjemmesiden.
Tilmelding til Ib på 29 78 40 98. 

Uge 30 – Oprydning under Langelandsfestivalen.

Støt op om Fjerkræklubben og meld dig til oprydningen, der foregår som sædvanligt fra onsdag til søndag – tilmelding senest den 15. juni til Ib Thomsen på 29 78 40 98.

31. august kl. 10.00 Vaccination af høns hos Jørgen Frederiksen, Simmerbølle Kirkevej.
Tilmelding af dyr til Ib Thomsen på 29 78 40 98 en uge før. 

12. oktober kl. 9.00 Hønsedag hos Jørgen Frederiksen, Simmerbølle Kirkevej.
Pris pr. dyr 10,- kr. Tilmelding til Ib Thomsen på 29 78 40 98 en uge før.

21.-24. november. Udstilling i Tullebøllehallen Tilmelding til Peter Andreasen på email: peter_a@get2net.dk eller pr. post til Mosevænget 27, 5900 Rudkøbing senest den 1. november Tilmeldingsblanketten findes på www.langelands-fjerkræklub.dk

30.1.2020 kl. 19.00 Generalforsamling i Borgerhuset, Ahlefeldtsgade, Rudkøbing. Mød op og gør din indflydelse gældende!
 
15.

Der påregnes udsendt medlemsblad som sædvanligt i marts måned.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og hævede mødet.


Ref. Peter Bøgebjerg Andreasen
 
-o-
 
 
2018
 
Generalforsamlingen blev afholdt den 25. januar 2018 kl. 19.00 i Borgerhuset, Ahlefeldtsgade, 5900 Rudkøbing med følgende dagsorden:

 

1.                Velkommen.

2.                Valg af dirigent.

3.                Valg af stemmetællere.

4.                Formandens beretning.

5.                Godkendelse af regnskabet.

6.                Kontingenter.

7.                Indkommende forslag.

8.                Indkommende forslag til
                   Repræsentantskabsmødet.

9.                Valg af bestyrelse.

10.              På Valg.

                   Ib Thomsen                   Modtager genvalg

                   Bjarne V Petersen        Modtager genvalg

                   Theresa  Lehnskov      Modtager genvalg     
 
                   Claus Pedersen            Modtager genvalg

11.              Valg af suppleanter:

                   Bent Petersen

                   Henning Petersen

12.              Valg af revisor:

                   Anker Kristiansen

                   Kim Thorsen

13.              Valg af revisorsuppleant:

                   Poul Frederiksen

14.              Aktiviteter for kommende år - udstilling.

15.              Eventuelt.

 

REFERAT

1.

Formanden bød velkommen. Der var 19 fremmødte, heraf 17 med medlemskab af hovedforeningen – og dermed stemmeberettigede og valgbare.

2.

Bestyrelsens forslag til dirigent – Jørgen Chr. Hansen – blev valgt uden modkandidat. Jørgen Chr. konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt i henhold til vedtægterne, herunder annoncering i ”det grønne blad” og dermed beslutningsdygtig. Ingen havde indvendinger herimod.

3.

Som stemmetællere valgtes Henry og Mona.

4.

Formanden – Ib Thomsens beretning:

Mindeord over Peter Hansen – Klæsø, som i april blev begravet i Lindelse Kirke.

Året startede rigtigt dårligt p.g.a. Fugleinfluenzaen, så hønsene skulle være inde eller være i overdækket hønsegård – og ænder og gæs skulle gå på et mindre område. Der var fundet smittede vildtfugle ved Svendborg og på Fyn bl.a.

Hovedbestyrelsen holdt 3 møder i Jylland, på Sjælland og Fyn med medlemmerne.

22. februar var der møde i Borgerhuset, hvor også due-folkene var inviteret. Emnet var Fugleinfluenza og andre sygdomme. Veterinærerne mente at have konstateret, at duerne var de mest robuste over for fugleinfluenza i forhold til høns.

17. marts blev der afholdt Vinsmagningsaften i Borgerhuset. Der var mødt rigtig mange til en hyggelig aften, hvor Klaus fra Humble fortalt om forskellige vine.

8. april var der Æg-udstilling i Silkeborg, hvor der var mulighed for bytte eller køb af æg af forskellige racer og farver. Ib og Kirsten deltog fra Langeland.

Den 12. april måtte vi atter lukke høns og svømmefugle ud i det fri.

I april måned lukkede L.W.K ned, som hovedforeningen havde fået et godt samarbejde med – med billig medicin og evt. undersøgelse af dødt fjerkræ til gavn for foreningernes medlemmer.

Den 17. maj var der bowling og spisning i Nordlangelandshallen. Der var god tilslutning, og deltagerne fik vist, hvor gode de var til bowling. Derefter var der hygge med god mad og kaffe.

20. maj var Kirsten og Ib til repræsentantskabsmøde i Hedehusene. Klubben havde ingen repræsentanter med. Det var et roligt møde.

Den 3. juni deltog klubben ved loppemarkedet i Lohals for at lave propaganda for foreningen. Der var en del interesse for hønsene.

Dyrskue i Odense 8.-9.-10.-11. juni: Klubben deltog med høns. Alle 3 fynske klubbers medlemmer kan udstille (gratis), selv om de ikke er medlemmer af Odense Vestfyn. Der kommer næsten hvert år omkring 50.000 besøgende.

17. juni Tur til Ærø. Vi mødtes ved færgen kl. 6.30. Færgen sejlede kl 7.00, hvor der var dækket morgenbord for deltagerne. I Ærøskøbing holdt en bus klar og Jesper som ejer busserne på Ærø bød velkommen til øen. Turen gik til Marstal, hvor vi så solfangeranlæg og kirken. Herefter gik turen ud til Karen og Niels Chr. , hvor vi så alle deres dyr. Derefter til Voderup Klint. Frokosten blev indtaget sammen med diverse smagsprøver på Rise Bryggeri. Efter besøg på Søbygård blev vi kørt lidt rundt på øen bl.a. rundt om Søby Havn. Turen sluttede i Ærøskøbing en time før færgeafgang – med mulighed for at gå lidt rundt i byen på egen hånd. En super tur og godt vejr.

7. juli afholdtes Åbent Hus hos Kirsten og Ib, så medlemmerne kunne se deres hønsegård, -hus og hvad racer, der arbejdes med. Stor tilslutning og godt vejr var med til at gøre sådan en aften hyggelig med snak omkring fjerkræet.

I uge 30 deltog klubben i oprydning på Langelandsfestivalen. Det gik godt på trods af lidt mandefald. Her i 2018 skal helt nye – vi ikke kender – betale 1000 kr. i depositum, som de får tilbage, når de har præsteret de 21 timers arbejde.

13. august var der propaganda på Øhavets dag.

Vaccination fandt sted lørdag den 9. september hos Kim i Ravneryd. Dyrlægen Jens var på Langeland og Fyn og vaccinerede hele weekenden.

15. september var der pantfest i Borgerhuset.

Hønsedagen blev afholdt den 8. oktober hos Jørgen Frederiksen. Der var tilmeldt 39 dyr, som Jørgen Cher. gennemgik. Der var etableret varme i det lille forrum, så det ver lidt mere hyggeligt at drikke morgenkaffe med rundstykker og senere spise vores medbragte madpakker. En god arbejdsdag med input til hvordan vi kommer videre med de forskellige racer og farver.

23.-26. november Udstilling i Tullebøllehallen sammen med duerne. Vi afholdt samtidig Fynsudstilling, men det gav desværre ikke flere dyr, som vi havde håbet. Der deltog 170 høns og Klubmester blev Jørgen Chr. Det var en flot udstilling med malerier af diverse fjerkræ.
 
Der blev i årets løb afholdt 6 bestyrelsesmøder og 3 festivalmøder.
 

Efter beretningen blev denne sat til afstemning. BERETNINGEN GODKENDTES ENSTEMMIGT – og uden bemærkninger.

5.

Kassereren Bjarne V. Petersens fremlagde regnskabet, der efter årets underskud på kr. 9.375,- udviste samlede likvider på kr. 155.250,-, samt aktiver på kr. 141.613,- pr. 31.12.2017. REGNSKABET GODKENDTES ENSTEMMING. Aktivlisten foreslås gennemgået af bestyrelsen af hensyn til fremtidig forsikringsdækning.

6.

Kassereren Bjarne V. Petersen foreslog uændrede kontingenter i 2019 i forhold til de vedtagne kontingenter for 2018 : kr. 100,- årligt for voksne, kr. 50,- årligt for unge under 18 år og kr. 150 for par, der er medlemmer. Forslaget gav ikke anledning til indvendinger. KONTINGENTSATSERNE GODKENDTES ENSTEMMIGT.

7.

Ingen forslag indkommet til behandling.

8.

Ingen forslag indkommet til repræsentantskabsmødet.

9.

Alle bestyrelsesmedlemmer på valg, havde udtrykt ønske om genvalg.

10.

Der var herefter genvalg til bestyrelsen af:

Ib Thomsen                   

Bjarne V Petersen                            

Theresa  Lehnskov                             

Claus Pedersen   

- for en to-årig periode.

11.

Som suppleanter til bestyrelsen valgtes i rækkefølge Henning Petersen (genvalg) og Anker Kristensen.

12.

Som revisorer genvalgtes Anker Kristiansen og Kim Thorsing.

13.

Som revisorsuppleant genvalgtes Poul Frederiksen.

14.

Årsprogram 2018:

 

Generalforsamling 25. januar 2018 kl. 19.00 i Borgerhuset, 1. sal til højre.

 

Medlemsmøde 22. marts 2018 kl. 19.00 i Borgerhuset med Jørgen Chr. Hansen. Klubben er vært med kaffe og brød.

 

Bowling-arrangement i Nordlangelandshallen med spisning 11. maj 2018 – mødetid kl. 16.30 Pris 150 kr. pr. person for bowling, svinekam, is og kaffe – drikkelse for egen regning: øl – 20kr, vand - 10kr. Tilmelding til Ib eller Kirsten.

 

Bustur til landbrugsmusseet Gl. Estrup samt fjerkræmuseum nærved 9. juni 2018. Afgang fra Fyns Andel kl. 7.00. Om morgenen serveres rundstykker og kaffe i bussen – men øvrig fortæring er excl. – pris 150,- kr. pr. person.

 

Dyrskue i Odense 8.-10. juni 2018. Det er gratis at udstille.

 

Aftentur – grill eller åbent hus 7. juli 2018. – Er der nogen, der melder sig?

 

Festival uge 30 – fra 30.7. og fremad.

 

Vaccination lørdag den 8. september 2018 kl. 10.00 hos Kim Petersen, Ravnerydvej - og den 9. september hos SØM.

 

Hønsedag den 6. oktober 2018 kl. 9.00 hos Jørgen Frederiksen, Simmerbølle Kirkevej.

Jørgen Chr. bedømmer og giver gode råd.

 

Europaudstilling 9.-10.-11.-12. november 2018 i Herning. Der forsøges arrangeret fællestransport af dyr og endags bustur med de øvrige fynske klubber – nærmere herom senere.

 

Årets klubudstilling i Tullebøllehallen den 22.-25. november 2018.

 

Generalforsamling den 30. januar 2019 kl. 19.00 i Borgerhuset, Rudkøbing.

 

15.

Der påregnes udsendt medlemsblad som sædvanligt i marts måned.

Der er indtil videre indgået aftale med 4 dommere til årets udstilling: Jørgen Chr. Hansen,  Frank Jørgensen, Peter Petersen og Tage Henriksen.

Anskaffelse af yderligere en opbevaringscontainer er udskudt indtil videre.

I forbindelse med evt. udlån af burmateriel til Europaudstillingen i Herning er bure optalt således: Store høns 44x3, Dværghøns 49x4, Svømmefugle 13x2, Duer 2x5, Store duer 1x4.

Klubben har erhvervet en portion Tylan (mod forkølelse hos høns). Det kan købes hos Ib til en pris af kr. 25,- pr. dosis.

 

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og hævede mødet.

Ref. Peter Bøgebjerg Andreasen
 
 
 
2017
 
Generalforsamlingen blev afholdt den 27. januar 2017 kl, 19.00 i Borgerhuset, Ahlefeldtsgade, 5900 Rudkøbing med følgende dagsorden.
 
 1. Velkommen.
 2. Valg af dirigent.
 3. Valg af stemmetællere.
 4. Godkendelse af regnskabet.
 5. Formandens beretning.
 6. Kontingenter.
 7. Indkommende forslag.
 8. Indkommende forslag til Repræsentationsmødet.
 9. Valg af bestyrelse.
 10. På Valg. 
            Flemming Hansen               Modtager valg
            Thorkild Lundtofte              Modtager valg
            Peter Møller                         Modtager ikke valg
 
      11. Valg af suppleanter:
 
            Bent Petersen
            Henning Petersen
 
     12.  Valg af revisor:
 
            Anker Kristiansen
            Poul Hansen
 
     13. Valg af suppleanter:
 
           Poul Frederiksen
 
     14. Udstilling.
 
     15. Eventuelt.
 
REFERAT 
 1. Formanden Ib Thomsen bød velkommen til de fremmødte medlemmer.Det konstateredes, at der var 21 fremmødte, hvoraf 18 var medlemmer af hovedforeningen - og dermed stemmeberettigede.
 2. Bestyrelsens forslag til dirigent Jørgen Chr. Hansen blev valgt uden modkandidat. Jørgen Chr. konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt i henhold til vedtægterne og dermed beslutningsdygtig.
 3. Som stemmetæller valgtes Poul Frederiksen.
 4. Formandens beretning:
Året startede med Generalforsamling den 19.1.2016 her i Borgerhuset.
Den 18.3. var der vinsmagningsarrangement med Klaus fra SPAR i Humble - der var som sædvanligt god tilslutning - vi fik smagt forskellige vine med tilbehør - det var en god aften.
Den 19.3. var der specialklub-møde i Lunden i Silkeborg - og ægudstilling.
Den 15.4. kom Niels Rasnussen og viste billeder og fortalte om sine dyr. Niels går meget ind for de danske racer og er med i Landhønseklubben. Det var en god aften.
4.5. var der møde med dyrlæge Lis Olsen i Hundslund Hallen - hele landet var inviteret - hun holdt foredrag om forskellige fjerkræsygdomme, og viste billeder af fjerkræets indvolde, når de havde den ene eller anden sygdom - det var især marex. Hun fortalte, hvad medicin det kunne bahandles med - vi var 4 fra klubben her, der deltog. Det er en nyere Dyrlægering, der hedder L.V.K. Medicin kan købes til rimelige penge.
Den 14.5 var der probeganda fra klubben - i Lohals - sammen med loppemarkedet på den gamle skole.
28.5. var der Repræsentantskabsmøde på hotel Scandia i Odense, vi var med her fra klubben.
10., 11. og 12. juni var der Dyrskue i Odense, hvor vi to fra klubben, der udstillede. Vi måtte melde fra til Foreningernes Dag på Skovsgård p.gr. af dyrskuet.
Den 25.6 gik turen til Silkeborg, hvor vi besøgte Carsten og Dorthe Blohm. Der var dækket et flot morgenbord til os, da vi kom. De havne blå cochin og sorte nøgenhals - begge racer i DV. Derefter kørte vi ud til Carstens bror - til Torben og Birthe Blohm. De havde hvide, rødtegnet yokohama og sorte sumatra - begge racer både i stor og DV. - de havde også dådyr i fangenskab.. Vi spiste middag på hotel Scandia og sluttede af med en tur til Himmelbjerget.
Den 9.7. aftentur til Tåsinge for at se Mona og Flemmings nye anlæg - de har maran høns og sølv sortrandet DV. Wyandotter - de var værter med et flot kaffebord.
Uge 30 var der Langelandsfestival, hvor vi var 26 personer i arbejde med oprydning.
DEn 28.8. deltog vi i Øhavets Dag, hvor vi havde vores telt stillet op og viste forskellige racer frem
3.9. afholdtes vaccination hos Kim i Ravneryd. 372 høns blev vaccineret.
15.10. var der Hønsedagt hos Jørgen Frederiksen - vores genbo. Vi havde lånt en staldbygning, og det ver godt - men køligt. Der var mange dyr tilmeldt : 70 høns . Jørgen Chr. gennemgik dem alle - forhåbentligt en lærerig dag.
Samme dag om aftenen holdt i den sædvanlige pantfest i Borgerhuset - som afslutning på Festivalen.
Den 28.-30. oktober gik turen til Hannover. Udstillingen var en uge senere end den plejer - der var færre dyr og det skyldes, at der er andre store udstillinger i nærheden i Tysland. I 2017 er den tilbage i uge 42, men vi laver ikke ture dertil fremover, da tilmelding til turen var " lidt op og ned". Vi blev kun 26 personer - men der var mange flotte fjerkræ, stor salgsafdeling, mange gode dyr i voliere-afdelingen, og nye farver på flere racer.
Den 24. - 27. november skulle vi have haft vores udstilling i Tullebøllehallen. Den blev aflyst p.g.af fugleinfluenza. Bestyrelsen var klar med det hele.
I årets løb er der ahholdt 7 bestyrelsesmøder og 3 festivalmøder.
Vi har måttet sige nej til flere steder med probeganda, Fodersalget går godt - og ring til os, hvis I mangler foder eller har I nogle særlige ønsker, kan det bestilles hjem.
Vi er nu på efterløn.
 
Efter beretningen blev denne sat til afstemning, idet der forinden stilledes spørgsmål til formanden vedrørende fugleinfluenzaproblematikken og dyrevelfærd.  BERETNINGEN GODKENDTES EENSTEMMIGT. 
 
5.   
Kassereren - Bjarne V. Petersen fremlagde regnskabet, der efter årets  underskud på kr. 2.597 udviste samlede likvider på kr. 164.652 samt aktiver på kr. 141.302 pr. 31.12.2016. REGNSKABET GODKENDTES EENSTEMMIGT.  
     
6.      
Kassereren - Bjarne V. Petersen konstaerede at kontingenterne for 2017 er uændret i forhold til 2016 - og fremlagde Bestyrelsens forslag til kontingenter for 2018. Kontingentet foreslås fastsat til kr. 100,- årligt for voksne, kr. 50,-  for juniorer, og kr. 150 for par, der er medlem. Forslaget gav ikke anledning til indvendinger.REGNSKABET GODKENDTES EENSTEMMIGT.      
 
7.      
Ingen forslag indkommet til behandling.
 
8.
Ingen indslag indkommet til repræsentationsmødet.
 
9.
Bestyrelsen foreslog valg af Peter Andreasen, som afløser for Peter Møller, der ikke ønskede genvalg.
 
10.
Flemming Hansen og Thorkild Lundtofte blev genvalgt ensstemmigt.
Peter Andreasen blev valgt uden modkandidat.
 
11.
Som suppleanter genvalgtes i rækkefølge: Bent Petersen og Henning Petersen.
 
12.
Som revisor genvalgtes Anker Kristiansen, medens Kim Thorsen nyvalgtes.
 
13.
Som suppleant genvalgtes Poul Frederiksen
 
14.
Formanden og kassereren orienterede om den aflyste udstilling, hvor alt ellers var planlagt. 

15.
Det drøftedes, hvorledes man skulle forholde sig til Levnedsmiddelstyrelse og fugleinfluenza.
 

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og hævede mødet.
 

Ref. Peter Bøgebjerg Andreasen

 
 
 
 
 
.