Her kan du se referaterne fra foreningens generalforsamlinger

 
2018
 
Generalforsamlingen blev afholdt den 25. januar 2018 kl. 19.00 i Borgerhuset, Ahlefeldtsgade, 5900 Rudkøbing med følgende dagsorden:

 

1.                Velkommen.

2.                Valg af dirigent.

3.                Valg af stemmetællere.

4.                Formandens beretning.

5.                Godkendelse af regnskabet.

6.                Kontingenter.

7.                Indkommende forslag.

8.                Indkommende forslag til
                   Repræsentantskabsmødet.

9.                Valg af bestyrelse.

10.              På Valg.

                   Ib Thomsen                   Modtager genvalg

                   Bjarne V Petersen        Modtager genvalg

                   Theresa  Lehnskov      Modtager genvalg     
 
                   Claus Pedersen            Modtager genvalg

11.              Valg af suppleanter:

                   Bent Petersen

                   Henning Petersen

12.              Valg af revisor:

                   Anker Kristiansen

                   Kim Thorsen

13.              Valg af revisorsuppleant:

                   Poul Frederiksen

14.              Aktiviteter for kommende år - udstilling.

15.              Eventuelt.

 

REFERAT

1.

Formanden bød velkommen. Der var 19 fremmødte, heraf 17 med medlemskab af hovedforeningen – og dermed stemmeberettigede og valgbare.

2.

Bestyrelsens forslag til dirigent – Jørgen Chr. Hansen – blev valgt uden modkandidat. Jørgen Chr. konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt i henhold til vedtægterne, herunder annoncering i ”det grønne blad” og dermed beslutningsdygtig. Ingen havde indvendinger herimod.

3.

Som stemmetællere valgtes Henry og Mona.

4.

Formanden – Ib Thomsens beretning:

Mindeord over Peter Hansen – Klæsø, som i april blev begravet i Lindelse Kirke.

Året startede rigtigt dårligt p.g.a. Fugleinfluenzaen, så hønsene skulle være inde eller være i overdækket hønsegård – og ænder og gæs skulle gå på et mindre område. Der var fundet smittede vildtfugle ved Svendborg og på Fyn bl.a.

Hovedbestyrelsen holdt 3 møder i Jylland, på Sjælland og Fyn med medlemmerne.

22. februar var der møde i Borgerhuset, hvor også due-folkene var inviteret. Emnet var Fugleinfluenza og andre sygdomme. Veterinærerne mente at have konstateret, at duerne var de mest robuste over for fugleinfluenza i forhold til høns.

17. marts blev der afholdt Vinsmagningsaften i Borgerhuset. Der var mødt rigtig mange til en hyggelig aften, hvor Klaus fra Humble fortalt om forskellige vine.

8. april var der Æg-udstilling i Silkeborg, hvor der var mulighed for bytte eller køb af æg af forskellige racer og farver. Ib og Kirsten deltog fra Langeland.

Den 12. april måtte vi atter lukke høns og svømmefugle ud i det fri.

I april måned lukkede L.W.K ned, som hovedforeningen havde fået et godt samarbejde med – med billig medicin og evt. undersøgelse af dødt fjerkræ til gavn for foreningernes medlemmer.

Den 17. maj var der bowling og spisning i Nordlangelandshallen. Der var god tilslutning, og deltagerne fik vist, hvor gode de var til bowling. Derefter var der hygge med god mad og kaffe.

20. maj var Kirsten og Ib til repræsentantskabsmøde i Hedehusene. Klubben havde ingen repræsentanter med. Det var et roligt møde.

Den 3. juni deltog klubben ved loppemarkedet i Lohals for at lave propaganda for foreningen. Der var en del interesse for hønsene.

Dyrskue i Odense 8.-9.-10.-11. juni: Klubben deltog med høns. Alle 3 fynske klubbers medlemmer kan udstille (gratis), selv om de ikke er medlemmer af Odense Vestfyn. Der kommer næsten hvert år omkring 50.000 besøgende.

17. juni Tur til Ærø. Vi mødtes ved færgen kl. 6.30. Færgen sejlede kl 7.00, hvor der var dækket morgenbord for deltagerne. I Ærøskøbing holdt en bus klar og Jesper som ejer busserne på Ærø bød velkommen til øen. Turen gik til Marstal, hvor vi så solfangeranlæg og kirken. Herefter gik turen ud til Karen og Niels Chr. , hvor vi så alle deres dyr. Derefter til Voderup Klint. Frokosten blev indtaget sammen med diverse smagsprøver på Rise Bryggeri. Efter besøg på Søbygård blev vi kørt lidt rundt på øen bl.a. rundt om Søby Havn. Turen sluttede i Ærøskøbing en time før færgeafgang – med mulighed for at gå lidt rundt i byen på egen hånd. En super tur og godt vejr.

7. juli afholdtes Åbent Hus hos Kirsten og Ib, så medlemmerne kunne se deres hønsegård, -hus og hvad racer, der arbejdes med. Stor tilslutning og godt vejr var med til at gøre sådan en aften hyggelig med snak omkring fjerkræet.

I uge 30 deltog klubben i oprydning på Langelandsfestivalen. Det gik godt på trods af lidt mandefald. Her i 2018 skal helt nye – vi ikke kender – betale 1000 kr. i depositum, som de får tilbage, når de har præsteret de 21 timers arbejde.

13. august var der propaganda på Øhavets dag.

Vaccination fandt sted lørdag den 9. september hos Kim i Ravneryd. Dyrlægen Jens var på Langeland og Fyn og vaccinerede hele weekenden.

15. september var der pantfest i Borgerhuset.

Hønsedagen blev afholdt den 8. oktober hos Jørgen Frederiksen. Der var tilmeldt 39 dyr, som Jørgen Cher. gennemgik. Der var etableret varme i det lille forrum, så det ver lidt mere hyggeligt at drikke morgenkaffe med rundstykker og senere spise vores medbragte madpakker. En god arbejdsdag med input til hvordan vi kommer videre med de forskellige racer og farver.

23.-26. november Udstilling i Tullebøllehallen sammen med duerne. Vi afholdt samtidig Fynsudstilling, men det gav desværre ikke flere dyr, som vi havde håbet. Der deltog 170 høns og Klubmester blev Jørgen Chr. Det var en flot udstilling med malerier af diverse fjerkræ.
 
Der blev i årets løb afholdt 6 bestyrelsesmøder og 3 festivalmøder.
 

Efter beretningen blev denne sat til afstemning. BERETNINGEN GODKENDTES ENSTEMMIGT – og uden bemærkninger.

5.

Kassereren Bjarne V. Petersens fremlagde regnskabet, der efter årets underskud på kr. 9.375,- udviste samlede likvider på kr. 155.250,-, samt aktiver på kr. 141.613,- pr. 31.12.2017. REGNSKABET GODKENDTES ENSTEMMING. Aktivlisten foreslås gennemgået af bestyrelsen af hensyn til fremtidig forsikringsdækning.

6.

Kassereren Bjarne V. Petersen foreslog uændrede kontingenter i 2019 i forhold til de vedtagne kontingenter for 2018 : kr. 100,- årligt for voksne, kr. 50,- årligt for unge under 18 år og kr. 150 for par, der er medlemmer. Forslaget gav ikke anledning til indvendinger. KONTINGENTSATSERNE GODKENDTES ENSTEMMIGT.

7.

Ingen forslag indkommet til behandling.

8.

Ingen forslag indkommet til repræsentantskabsmødet.

9.

Alle bestyrelsesmedlemmer på valg, havde udtrykt ønske om genvalg.

10.

Der var herefter genvalg til bestyrelsen af:

Ib Thomsen                   

Bjarne V Petersen                            

Theresa  Lehnskov                             

Claus Pedersen   

- for en to-årig periode.

11.

Som suppleanter til bestyrelsen valgtes i rækkefølge Henning Petersen (genvalg) og Anker Kristensen.

12.

Som revisorer genvalgtes Anker Kristiansen og Kim Thorsing.

13.

Som revisorsuppleant genvalgtes Poul Frederiksen.

14.

Årsprogram 2018:

 

Generalforsamling 25. januar 2018 kl. 19.00 i Borgerhuset, 1. sal til højre.

 

Medlemsmøde 22. marts 2018 kl. 19.00 i Borgerhuset med Jørgen Chr. Hansen. Klubben er vært med kaffe og brød.

 

Bowling-arrangement i Nordlangelandshallen med spisning 11. maj 2018 – mødetid kl. 16.30 Pris 150 kr. pr. person for bowling, svinekam, is og kaffe – drikkelse for egen regning: øl – 20kr, vand - 10kr. Tilmelding til Ib eller Kirsten.

 

Bustur til landbrugsmusseet Gl. Estrup samt fjerkræmuseum nærved 9. juni 2018. Afgang fra Fyns Andel kl. 7.00. Om morgenen serveres rundstykker og kaffe i bussen – men øvrig fortæring er excl. – pris 150,- kr. pr. person.

 

Dyrskue i Odense 8.-10. juni 2018. Det er gratis at udstille.

 

Aftentur – grill eller åbent hus 7. juli 2018. – Er der nogen, der melder sig?

 

Festival uge 30 – fra 30.7. og fremad.

 

Vaccination lørdag den 8. september 2018 kl. 10.00 hos Kim Petersen, Ravnerydvej - og den 9. september hos SØM.

 

Hønsedag den 6. oktober 2018 kl. 9.00 hos Jørgen Frederiksen, Simmerbølle Kirkevej.

Jørgen Chr. bedømmer og giver gode råd.

 

Europaudstilling 9.-10.-11.-12. november 2018 i Herning. Der forsøges arrangeret fællestransport af dyr og endags bustur med de øvrige fynske klubber – nærmere herom senere.

 

Årets klubudstilling i Tullebøllehallen den 22.-25. november 2018.

 

Generalforsamling den 30. januar 2019 kl. 19.00 i Borgerhuset, Rudkøbing.

 

15.

Der påregnes udsendt medlemsblad som sædvanligt i marts måned.

Der er indtil videre indgået aftale med 4 dommere til årets udstilling: Jørgen Chr. Hansen,  Frank Jørgensen, Peter Petersen og Tage Henriksen.

Anskaffelse af yderligere en opbevaringscontainer er udskudt indtil videre.

I forbindelse med evt. udlån af burmateriel til Europaudstillingen i Herning er bure optalt således: Store høns 44x3, Dværghøns 49x4, Svømmefugle 13x2, Duer 2x5, Store duer 1x4.

Klubben har erhvervet en portion Tylan (mod forkølelse hos høns). Det kan købes hos Ib til en pris af kr. 25,- pr. dosis.

 

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og hævede mødet.

Ref. Peter Bøgebjerg Andreasen
 
 
 
2017
 
Generalforsamlingen blev afholdt den 27. januar 2017 kl, 19.00 i Borgerhuset, Ahlefeldtsgade, 5900 Rudkøbing med følgende dagsorden.
 
 1. Velkommen.
 2. Valg af dirigent.
 3. Valg af stemmetællere.
 4. Godkendelse af regnskabet.
 5. Formandens beretning.
 6. Kontingenter.
 7. Indkommende forslag.
 8. Indkommende forslag til Repræsentationsmødet.
 9. Valg af bestyrelse.
 10. På Valg. 
            Flemming Hansen               Modtager valg
            Thorkild Lundtofte              Modtager valg
            Peter Møller                         Modtager ikke valg
 
      11. Valg af suppleanter:
 
            Bent Petersen
            Henning Petersen
 
     12.  Valg af revisor:
 
            Anker Kristiansen
            Poul Hansen
 
     13. Valg af suppleanter:
 
           Poul Frederiksen
 
     14. Udstilling.
 
     15. Eventuelt.
 
REFERAT 
 1. Formanden Ib Thomsen bød velkommen til de fremmødte medlemmer.Det konstateredes, at der var 21 fremmødte, hvoraf 18 var medlemmer af hovedforeningen - og dermed stemmeberettigede.
 2. Bestyrelsens forslag til dirigent Jørgen Chr. Hansen blev valgt uden modkandidat. Jørgen Chr. konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt i henhold til vedtægterne og dermed beslutningsdygtig.
 3. Som stemmetæller valgtes Poul Frederiksen.
 4. Formandens beretning:
Året startede med Generalforsamling den 19.1.2016 her i Borgerhuset.
Den 18.3. var der vinsmagningsarrangement med Klaus fra SPAR i Humble - der var som sædvanligt god tilslutning - vi fik smagt forskellige vine med tilbehør - det var en god aften.
Den 19.3. var der specialklub-møde i Lunden i Silkeborg - og ægudstilling.
Den 15.4. kom Niels Rasnussen og viste billeder og fortalte om sine dyr. Niels går meget ind for de danske racer og er med i Landhønseklubben. Det var en god aften.
4.5. var der møde med dyrlæge Lis Olsen i Hundslund Hallen - hele landet var inviteret - hun holdt foredrag om forskellige fjerkræsygdomme, og viste billeder af fjerkræets indvolde, når de havde den ene eller anden sygdom - det var især marex. Hun fortalte, hvad medicin det kunne bahandles med - vi var 4 fra klubben her, der deltog. Det er en nyere Dyrlægering, der hedder L.V.K. Medicin kan købes til rimelige penge.
Den 14.5 var der probeganda fra klubben - i Lohals - sammen med loppemarkedet på den gamle skole.
28.5. var der Repræsentantskabsmøde på hotel Scandia i Odense, vi var med her fra klubben.
10., 11. og 12. juni var der Dyrskue i Odense, hvor vi to fra klubben, der udstillede. Vi måtte melde fra til Foreningernes Dag på Skovsgård p.gr. af dyrskuet.
Den 25.6 gik turen til Silkeborg, hvor vi besøgte Carsten og Dorthe Blohm. Der var dækket et flot morgenbord til os, da vi kom. De havne blå cochin og sorte nøgenhals - begge racer i DV. Derefter kørte vi ud til Carstens bror - til Torben og Birthe Blohm. De havde hvide, rødtegnet yokohama og sorte sumatra - begge racer både i stor og DV. - de havde også dådyr i fangenskab.. Vi spiste middag på hotel Scandia og sluttede af med en tur til Himmelbjerget.
Den 9.7. aftentur til Tåsinge for at se Mona og Flemmings nye anlæg - de har maran høns og sølv sortrandet DV. Wyandotter - de var værter med et flot kaffebord.
Uge 30 var der Langelandsfestival, hvor vi var 26 personer i arbejde med oprydning.
DEn 28.8. deltog vi i Øhavets Dag, hvor vi havde vores telt stillet op og viste forskellige racer frem
3.9. afholdtes vaccination hos Kim i Ravneryd. 372 høns blev vaccineret.
15.10. var der Hønsedagt hos Jørgen Frederiksen - vores genbo. Vi havde lånt en staldbygning, og det ver godt - men køligt. Der var mange dyr tilmeldt : 70 høns . Jørgen Chr. gennemgik dem alle - forhåbentligt en lærerig dag.
Samme dag om aftenen holdt i den sædvanlige pantfest i Borgerhuset - som afslutning på Festivalen.
Den 28.-30. oktober gik turen til Hannover. Udstillingen var en uge senere end den plejer - der var færre dyr og det skyldes, at der er andre store udstillinger i nærheden i Tysland. I 2017 er den tilbage i uge 42, men vi laver ikke ture dertil fremover, da tilmelding til turen var " lidt op og ned". Vi blev kun 26 personer - men der var mange flotte fjerkræ, stor salgsafdeling, mange gode dyr i voliere-afdelingen, og nye farver på flere racer.
Den 24. - 27. november skulle vi have haft vores udstilling i Tullebøllehallen. Den blev aflyst p.g.af fugleinfluenza. Bestyrelsen var klar med det hele.
I årets løb er der ahholdt 7 bestyrelsesmøder og 3 festivalmøder.
Vi har måttet sige nej til flere steder med probeganda, Fodersalget går godt - og ring til os, hvis I mangler foder eller har I nogle særlige ønsker, kan det bestilles hjem.
Vi er nu på efterløn.
 
Efter beretningen blev denne sat til afstemning, idet der forinden stilledes spørgsmål til formanden vedrørende fugleinfluenzaproblematikken og dyrevelfærd.  BERETNINGEN GODKENDTES EENSTEMMIGT. 
 
5.   
Kassereren - Bjarne V. Petersen fremlagde regnskabet, der efter årets  underskud på kr. 2.597 udviste samlede likvider på kr. 164.652 samt aktiver på kr. 141.302 pr. 31.12.2016. REGNSKABET GODKENDTES EENSTEMMIGT.  
     
6.      
Kassereren - Bjarne V. Petersen konstaerede at kontingenterne for 2017 er uændret i forhold til 2016 - og fremlagde Bestyrelsens forslag til kontingenter for 2018. Kontingentet foreslås fastsat til kr. 100,- årligt for voksne, kr. 50,-  for juniorer, og kr. 150 for par, der er medlem. Forslaget gav ikke anledning til indvendinger.REGNSKABET GODKENDTES EENSTEMMIGT.      
 
7.      
Ingen forslag indkommet til behandling.
 
8.
Ingen indslag indkommet til repræsentationsmødet.
 
9.
Bestyrelsen foreslog valg af Peter Andreasen, som afløser for Peter Møller, der ikke ønskede genvalg.
 
10.
Flemming Hansen og Thorkild Lundtofte blev genvalgt ensstemmigt.
Peter Andreasen blev valgt uden modkandidat.
 
11.
Som suppleanter genvalgtes i rækkefølge: Bent Petersen og Henning Petersen.
 
12.
Som revisor genvalgtes Anker Kristiansen, medens Kim Thorsen nyvalgtes.
 
13.
Som suppleant genvalgtes Poul Frederiksen
 
14.
Formanden og kassereren orienterede om den aflyste udstilling, hvor alt ellers var planlagt. 

15.
Det drøftedes, hvorledes man skulle forholde sig til Levnedsmiddelstyrelse og fugleinfluenza.
 

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og hævede mødet.
 

Ref. Peter Bøgebjerg Andreasen

 
 
 
 
 
.